Pensioenconsultant

Algemene voorwaarden 

Nederlands Pensioenbureau Legal

1. ALGEMEEN.

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Nederlands

Pensioenbureau Legal al dan niet op declaratiebasis pensioenadviezen aan opdrachtgever worden verstrekt,

tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.


2. OVEREENKOMST.

2.1. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van de offerte. Eventueel later

gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden Nederlands Pensioenbureau Legal slechts na diens

schriftelijke bevestiging.

2.2. Nederlands Pensioenbureau Legal behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te

weigeren.

2.3. Waar in deze voorwaarden opdrachtgever wordt genoemd zijn behalve deze ook bedoeld diens

vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en andere rechtverkrijgenden.


3. UITVOERING.

3.1. Nederlands Pensioenbureau Legal zal de opdracht met zorg uitvoeren en terzake te allen tijde schriftelijk

adviseren.

3.2. Indien is overgekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Nederlands Pensioenbureau Legal

het verstrekken van de adviezen die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de

resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.3. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtgever na

voltooiing van één of meerdere fasen de opdracht terugnemen, mits zulks schriftelijk gebeurt en in welk

geval alsdan honorarium zal zijn verschuldigd t/m de fase waarna terugname van de opdracht heeft

plaatsgevonden.


4. TERMIJNEN VOOR UITVOERING.

4.1. Alle door Nederlands Pensioenbureau Legal genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn

indicatief en naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding van de termijn plaatsvindt zal

Nederlands Pensioenbureau Legal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen.

4.2. Mits zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gerechtvaardigd is, kan opdrachtgever in geval

van termijnoverschrijding de opdracht zonder verdere kosten terugnemen.


5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE.

5.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere

partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.


6. MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER.

6.1. Indien noodzakelijk is dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de

overeenkomst zal opdrachtgever desgevraagd steeds tijdig en te allen tijde schriftelijk alle nuttige en

noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

6.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet

overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Nederlands Pensioenbureau Legal staan of indien

opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de

uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven van Nederlands Pensioenbureau Legal in rekening worden gebracht.


7. WIJZIGINGEN EN "MEERWERK".

7.1. Nederlands Pensioenbureau Legal zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen

indien door een tussen partijen nader overeen te komen wijziging en/of aanvulling van de opdracht het

tijdstip van voltooiing der opdracht zal worden beïnvloed.

7.2. Indien een vast honorarium voor de opdracht is afgesproken zal Nederlands Pensioenbureau Legal 

opdrachtgever tevoren schriftelijk inlichten indien en in hoeverre een nader overeen te komen wijziging

of aanvulling van de overeenkomst tot gevolg heeft dat het overeengekomen honorarium zal worden

overschreden.


8. HONORARIUM EN BETALING.

8.1. Behoudens wanneer partijen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium zijn

overeengekomen zal het honorarium door de factoren bestede uren x geldend uurtarief bepaald worden.

8.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Nederlands

Pensioenbureau Legal het recht het vaste honorarium alsmede het basisuurtarief dienovereenkomstig te

verhogen, zulks met een maximum van 10%.

8.3. Het honorarium is exclusief omzetbelasting (BTW).

8.4. Alle declaraties zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de declaratie vermelde

betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever Nederlands Pensioenbureau Legal

binnen 14 dagen na datum van declaratie betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of

opschorting uit welke hoofde dan ook.

8.5. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal

opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag de wettelijke

rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen

kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan

verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke

incassokosten waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag van het honorarium en

van de eventuele gerechtelijke kosten.

8.6. Nederlands Pensioenbureau Legal zal gerechtigd zijn bij het tot stand komen van de overeenkomst

voorschotten bij opdrachtgever in rekening te brengen op het uiteindelijk te declareren honorarium. Het

bepaalde in art. 8.1 t/m 8.4 is op deze voorschotten onverminderd van toepassing.

8.7. Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft kan Nederlands

Pensioenbureau Legal ook nadien nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan Nederlands

Pensioenbureau Legal de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.


9. NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING.

9.1. Nederlands Pensioenbureau Legal is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien dit voor

Nederlands Pensioenbureau Legal redelijkerwijs niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van

Nederlands Pensioenbureau Legal ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichting bestaande

omstandigheden welke krachtens wet of in het verkeer geldende opvattingen niet voor diens risico

komen.

9.2. Nederlands Pensioenbureau Legal is gerechtigd betaling te vorderen van het honorarium behorende bij die

adviezen die reeds waren verstrekt voordat de niet toerekenbare tekortkoming veroorzakende

omstandigheid zich voordeed en voor zover zij zelfstandige waarde hebben.


10. INSCHAKELING DERDEN.

10.1. Indien dat noodzakelijk of wenselijk is voor een juiste uitvoering van de overeenkomst kunnen derden

worden ingeschakeld en worden de kosten daarvan, tenzij sprake is van een vast honorarium, aan

opdrachtgever doorberekend conform de door die derden te verstrekken prijsopgaven, met dien

verstande dat inschakeling van derden tevoren met opdrachtgever besproken wordt.


11. AANSPRAKELIJKHEID.

11.1. Terzake toerekenbare tekortkoming is de totale aansprakelijkheid van Nederlands Pensioenbureau Legal voor

door opdrachtgever geleden schade ongeacht de wijze waarop een eventuele vordering wordt gegrond,

hetzij op toerekenbare tekortkoming, hetzij op onrechtmatige daad of anderszins in geen geval hoger

dan het totaal bedongen honorarium voor het door Nederlands Pensioenbureau Legal verstrekte advies. Op

elkaar voortbouwende adviezen worden geacht één advies te zijn met dien verstande dat voor

berekening van de maximale aansprakelijkheid bij samenhangende of op elkaar voortbouwende

adviezen maximaal het totale honorarium voor de samenhangende of voortbouwende adviezen over een

periode van de laatste twaalf maanden voorafgaand aan het moment van toerekenbare tekortkoming in

aanmerking zal worden genomen.

11.2. Tot vergoeding van schade wegens overschrijding van termijnen als bedoeld in art. 4. is Nederlands

Pensioenbureau Legal in geval van toerekenbare tekortkoming slechts aansprakelijk tot het bedrag van het

honorarium. Nederlands Pensioenbureau Legal staat voorts niet in voor de juistheid of volledigheid van

inlichtingen of adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt. Nederlands

Pensioenbureau Legal is evenmin aansprakelijk voor schade indien opdrachtgever in zijn

verantwoordelijkheden tekort schiet of indien opdrachtgever onjuiste, gebrekkige of onvolledige

informatie verstrekt of heeft verstrekt.

11.3.Uitgesloten is elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, die mocht voortvloeien uit fouten in

gebruikte computerprogrammatuur, tenzij en voor zover de leverancier van bedoelde programmatuur

aansprakelijkheid aanvaardt en de schade op deze kan worden verhaald.

11.4.Opdrachtgever zal Nederlands Pensioenbureau Legal vrijwaren in geval van aanspraken van derden.

Opdrachtgever zal personeelsleden van Nederlands Pensioenbureau Legal of door Nederlands

Pensioenbureau Legal ingeschakelde derden nimmer aanspreken.


12. VERVAL VAN RECHT.

12.1. Na verloop van vijf jaar te rekenen vanaf de dag van het verstrekken van het advies vervalt ieder recht

van opdrachtgever jegens Nederlands Pensioenbureau Legal terzake schade ontstaan door eventuele

tekortkomingen en/of fouten van Nederlands Pensioenbureau Legal bij de uitvoering van de overeenkomst.


13. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN.

13.1. Alle overeenkomsten tussen Nederlands Pensioenbureau Legal en opdrachtgever worden beheerst door

Nederlands Recht.

13.2. Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van

Nederlands Pensioenbureau Legal dan wel van het arrondissement waar Nederlands Pensioenbureau Legal

gevestigd is, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Nederlands Pensioenbureau Legal

heeft echter het recht om een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de

buitenlandse bevoegde Rechter.


14. WIJZIGING EN AANVULLINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN.

14.1. Wijzigingen en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden binden partijen bij de overeenkomst met

ingang van de dag, volgend op de dag van toezending daarvan