Pensioentransitie oplossingen voor de werkgever en HRM

Pensioenadvies en -ondersteuning voor het transitieplan van uw organisatie  

Advies pensioentransitie voor werkgevers

Bent u of vertegenwoordigt u een werkgever? Dan moet u binnenkort klaar zijn voor de nieuwe pensioenregeling voor uw werknemers. Werkgevers zullen verplicht advies en instemming moeten vragen aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. De wijzigingen in het pensioenstelsel hebben grote gevolgen voor de pensioenen van uw medewerkers en voor uw bedrijf. 


Wij adviseren en ondersteunen werkgever en de personeelsvertegenwoordiging bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Het advies is om snel te beginnen met de transitie naar uw nieuwe pensioenregeling.

Advies pensioentransitie werkgever aanvragen

Vul onderstaand formulier in om advies aan te vragen.
Na ontvangst nemen wij binnen 1 werkdag contact met u op om kennis te maken.

De werkgever is verplicht om een transitieplan op te (laten) stellen

Iedere werkgever is wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen. Of te wel het vormt de verantwoording van de evenwichtige overstap naar de nieuwe regeling. In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen.


Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers(vertegenwoordiging) bereiken. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek tot instemming aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV).


Het transitieplan bevat tenminste de volgende onderdelen:

  • Pensioencontract:  voor welk contract is er gekozen, het nieuwe contract of de verbeterde premieovereenkomst?

  • Pensioenuitvoerder: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten? Wel of niet invaren? Welke overwegingen liggen aan deze keuze ten grondslag?

  • Effecten: wat zijn de effecten van de nieuwe premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Hierbij gaat het om alle pensioensoorten, get ouderdoms-, en nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen.

  • Evenwichtige overstap: er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.

  • Financieringsplan: er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers. 

Waarmee kunnen wij u als werkgever of HRM mee helpen?

Pensioenadvies

Wij helpen u met het opstellen van de nieuwe pensioenregeling (instemmingsverzoek) waarin wordt gekeken of het een evenwichtige overstap is, hoe er wordt omgegaan met bestaande aanspraken en of iedereen adequaat gecompenseerd wordt. Waar nodig doen wij voorstellen voor verbeteringen. Tevens staan wij u bij in de onderhandelingen met de werknemers over de wijziging van de pensioenregeling.

Second opinion

Om een zo goed beeld te krijgen van de consequenties van wijziging van de pensioenregeling worden verschillende scenario’s vergeleken met de huidige regeling. Wij rekenen de verschillende scenario’s en de huidige regeling voor u door. Wij kunnen met behulp van de Uniform Reken Methodiek (URM) de berekeningen controleren en nagaan of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd.

Opstellen transitieplan

Wij stellen het complete transitieplan voor uw organisatie op. Ook kunnen wij helpen met het beoordelen van transitieplannen en u de nodige aanbevelingen geven voor verbeteringen.

Opstellen communicatieplan

Het is van grootbelang tijdig en duidelijk de wijzigingen van de pensioenregeling te communiceren. Hiermee valt of staat de acceptatie van de medewerkers voor de nieuwe regeling. Om hieraan zo goed mogelijk uitvoering te geven kunnen wij voor u een communicatieplan opstellen. Hierin zijn de communicatiemiddelen beschreven met een tijdslijn wanneer deze worden ingezet.


Het bereiken van overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen goed te begrijpen is. Dat kost tijd, maar voor de lange termijn scheelt dat een hoop gedoe. Het is van groot belang tijdig en duidelijk de wijzigingen van de pensioenregeling te communiceren. Hiermee valt of staat de acceptatie van de medewerkers voor de nieuwe regeling. Om hieraan zo goed mogelijk uitvoering te geven kunnen wij voor u een communicatieplan opstellen. Hierin zijn de communicatiemiddelen beschreven met een tijdslijn wanneer deze worden ingezet.


Het bereiken van overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) kan alleen na een informatietraject dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar voor de lange termijn scheelt dat een hoop gedoe.

Wij kunnen u daarbij helpen.

Direct contact opnemen