Tarieven voor werkgevers


Deskundige bijstand werkgever

Wij beantwoorden al uw pensioen-gerelateerde vragen waardoor u het pensioen van uw werknemers goed kunt regelen.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij werkgevers op pensioengebied. Voor uw werknemers wilt u graag het pensioen goed regelen. U wilt een passende pensioenregeling waarbij prijs-prestatie verhouding belangrijk is.


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Met deze kennis analyseren wij alle mogelijkheden voor een passende pensioenregeling, inclusief de mogelijke (verplichte) aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Onze juristen zorgen dat de arbeidsrechtelijke risico’s worden uitgesloten en onze actuariële rekenaars berekenen de pensioenregeling die uw organisatie de beste prijs-prestatie oplevert.

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

Pensioen krijgt soms onterecht weinig aandacht in het bedrijfsleven. Wanneer werkzaamheden binnen het bedrijf van aard veranderen of wanneer de samenstelling en/of werkzaamheden wijzigen kan dat consequenties hebben voor de pensioenregeling. Een gevolg kan zijn dat u aangeschreven wordt door een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en u mogelijk met terugwerkende kracht pensioenpremie moet betalen. Een ander mogelijk scenario is ontslag, waarbij pensioenschade optreedt. In beide gevallen ontstaan er pensioenvraagstukken die specifieke pensioenkennis vergen. Met onze deskundige kennis beantwoorden wij al uw pensioenvraagstukken. Hiermee minimaliseren wij mogelijke pensioen-gerelateerde consequenties. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat u fuseren of een onderneming overnemen? In beide gevallen is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.


Advies collectief pensioen

Heeft u behoefte aan pensioenadvies over een collectieve pensioenregeling? Om deskundig (collectief) pensioenadvies te kunnen geven, is er veel informatie nodig over de onderneming, financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis en ervaringen met pensioen en de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst. Aan de hand hiervan kunnen wij een volledig onafhankelijk advies geven.


Wij begeleiden u stap voor stap in het pensioenadvies traject. Tijdens het traject krijgt u de nodige ruimte om de juiste keuzes te maken. Wij bieden u de nodige informatie en kennis hiervoor.

Wanneer heeft een werkgever een actuariële berekening nodig?

Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering. Soorten actuariële berekeningen zijn o.a.:


  • Pensioenschade bij ontslag;

  • Bepaling van de schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil van een pensioenregeling bij een wijziging;

  • Bepaling van een actuariële waarde van pensioenrisico’s bij een due diligence onderzoek;

  • Pensioenfondsverplichting;

  • Controle pensioenpremie. 

BPF-CAO werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstellingsbeschikking van de desbetreffende cao en/of het bedrijfstakpensioenfonds zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op  basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren.


Ook is bedrijfsvoering aan verandering onderhevig. Hierdoor is het mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden in de genoemde criteria en dat uw bedrijf hierdoor onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.  Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor uw bedrijf.


Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds voor uw bedrijf in kaart laten brengen.

Deskundige bijstand in de praktijk

Deskundige bijstand

Werkgever

Second opinion

Een werkgever belt ons met een vraag of hun huidige collectieve pensioenregeling nog aansluit aan de wensen en verwachtingen die zij toentertijd voor ogen hadden. Bij een second opinion is gebleken dat de huidige beschikbare premieregeling is gebaseerd op basis van de toen hoge rente, waardoor er hoge verwachtingen waren bij uitkering op pensioenleeftijd. Met de huidige situatie is het oorspronkelijke ambitieniveau niet meer haalbaar, mede door daling van de rente. Samen met onze netwerkpartner Rooyackers en Partners hebben we in beeld gebracht hoe dit gerepareerd kan worden en een passende nieuwe pensioenregeling afgesloten.

Deskundige bijstand

Accountants

Fusie & Overname

Samen met één van onze samenwerkende accountants hebben wij een cliënt bijgestaan bij een intensief fusie traject. Bij dit traject hebben wij van NPB Legal het stuk pensioen voor onze rekening genomen. Omdat beide partijen een eigen pensioenregeling hadden, was de wens om de regelingen te harmoniseren. De kunst was om de arbeidsvoorwaarde pensioen zo aan te passen dat beide partijen zich hierin konden vinden. En dat is gelukt. 

Deskundige bijstand

Advocaten

Analyse pensioenschade

Een arbeidsrechtadvocaat kampt met een ontslagzaak. Hij vermoedt dat er pensioenschade is ontstaan door een omzetting van de pensioenregeling van eindloon naar beschikbare premie. Wij hebben de potentiële schade geanalyseerd en de juridische grondslag hiervoor in kaart gebracht. Mede door onze actuariële berekeningen en juridische onderbouwing is er een uitstekende onderhandelingspositie ontstaan en heeft de advocaat een aanzienlijke hogere ontslagvergoeding voor zijn cliënt bedongen.

Deskundige bijstand

Advocaten

BPF  Werkingssfeer

Een accountant stelt vast dat zijn cliënt commercieel heel goed anticipeert op de coronacrisis. In plaats van eten in het restaurant, kan je nu het eten afhalen of laten bezorgen. De accountant heeft geconstateerd dat het bedrijf hierdoor niet onder de werkingssfeer van het BPF Horeca & Catering valt en benadert ons. Omdat het om een tijdelijke wijziging van activiteiten gaat adviseren wij om (nog) niet direct van pensioenfonds te wijzigen. Echter als de werkzaamheden structureel wijzigen dan dient het bedrijf zich wel aan te melden bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds. 

Deskundige bijstand

Accountants

BPF-CAO Werkingssfeerverplichting

Een Duits bedrijf wil net over de grens in Nederland een groot distributiecentrum plaatsen. Aangezien het bedrijf met de Nederlandse wet- en regelgeving in aanraking komen hebben zij een arbeidsrechtadvocaat ingeschakeld om alle arbeidsvoorwaardelijke bijkomstige zaken te regelen. Echter het onderdeel BPF en CAO werkingssfeerverplichting heeft ze aan NPB Legal als onpartijdige en deskundige partij uitbesteed.  

Deskundige bijstand

Accountants

Quickscan

Een accountant twijfelt of één van zijn cliënten door een aantal nieuwe bedrijfsactiviteiten nog wel onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds Metaal valt. NPB-Legal heeft getoetst of het bedrijf in overwegende mate metaalactiviteiten verricht. Hieruit is gebleken dat er sprake is van verplichte deelname aan cao en pensioenfonds metaal en techniek. Tevreden dat hij aan zijn controlerende verantwoordelijkheden heeft voldaan, gaat de accountant verder met zijn jaarlijkse controlewerkzaamheden.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.