Deskundige bijstand advocaat

Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioen-gerelateerde vraagstukken.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij advocaten op pensioengebied. Wij helpen u met het uitbreiden van pensioenkennis binnen

arbeids- en/of ondernemingsrecht, waardoor u uw meerwaarde voor uw cliënt vergroot. 


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Hierdoor kunnen wij de meest complexe pensioenvraagstukken beantwoorden, pensioenadvies geven bijvoorbeeld bij fusie en overname, actuariële berekeningen maken, de mogelijke pensioenschade die bij een ontslag optreedt analyseren en een BPF-werkingssfeeronderzoek uitvoeren ten behoeve van uw cliënt. 

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

De belangstelling voor het onderwerp pensioen neemt toe. Pensioen wordt vaak als complex ervaren en kan interessante vragen met zich meebrengen. Pensioen en arbeidsrecht zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nederlands Pensioenbureau Legal ondersteunt en is complementair aan uw sectie arbeidsrecht.  Wij beantwoorden complexe pensioenvraagstukken en vertalen deze naar begrijpelijke taal voor uw cliënten. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw cliënt fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.

Actuarieel rekenen

Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Ook in de sectie arbeidsrecht zijn actuariële berekeningen onmisbaar.  Verschillende soorten van actuariële berekeningen zijn:

  • Pensioenschade bij ontslag;

  • Bepaling van de schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil bij een wijziging van een pensioenregeling;

  • Bepaling van een actuariële waarde en mogelijke pensioenrisico’s bij een due diligence onderzoek;

  • Pensioenfondsverplichting;

  • Controle pensioenpremie.

Analyse pensioenschade bij ontslag

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit resulteert in een lager pensioen voor de werknemer. Door ontslag kan ook toekomstige pensioenschade ontstaan. 


Door de pensioenschade te analyseren en de juridische grondslag hiervoor in kaart te brengen, ontstaat voor werknemers een uitstekende onderhandelingspositie. Dit doen wij door middel van deskundige bijstand en actuariële berekeningen.

BPF-CAO werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming worden vergeleken met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstellingsbeschikking van de desbetreffende cao en/of het bedrijfstakpensioenfonds zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren.


Ook is bedrijfsvoering aan verandering onderhevig. Hierdoor is het mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden in de genoemde criteria en dat een bedrijf hierdoor onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt. Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor uw cliènt.


Door een preventief of validatie werkingssfeeronderzoek uit te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds voor uw cliènt in kaart laten brengen.

Deskundige bijstand in de praktijk

Deskundige bijstand 

Advocaten

BPF-CAO

Werkingssfeerverplichting

Een Duits bedrijf wil net over de grens in Nederland een groot distributiecentrum plaatsen. Aangezien het bedrijf met de Nederlandse wet- en regelgeving in aanraking komen hebben zij een arbeidsrechtadvocaat ingeschakeld om alle arbeidsvoorwaardelijke bijkomstige zaken te regelen. Echter het onderdeel BPF en CAO werkingssfeerverplichting heeft ze aan NPB Legal als onpartijdige en deskundige partij uitbesteed.  

Deskundige  bijstand

Accountants 

BPF Werkingssfeer

Een accountant stelt vast dat zijn cliënt commercieel heel goed anticipeert op de coronacrisis. In plaats van eten in het restaurant, kan je nu het eten afhalen of laten bezorgen. De accountant heeft geconstateerd dat het bedrijf hierdoor niet onder de werkingssfeer van het BPF Horeca & Catering valt en benadert ons. Omdat het om een tijdelijke wijziging van activiteiten gaat adviseren wij om (nog) niet direct van pensioenfonds te wijzigen. Echter als de werkzaamheden structureel wijzigen dan dient het bedrijf zich wel aan te melden bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds. 

Deskundige bijstand

Accountants

Quickscan

Een accountant twijfelt of één van zijn cliënten door een aantal nieuwe bedrijfsactiviteiten nog wel onder de werkingssfeer van het Pensioenfonds Metaal valt. NPB-Legal heeft getoetst of het bedrijf in overwegende mate metaalactiviteiten verricht. Hieruit is gebleken dat er sprake is van verplichte deelname aan cao en pensioenfonds metaal en techniek. Tevreden dat hij aan zijn controlerende verantwoordelijkheden heeft voldaan, gaat de accountant verder met zijn jaarlijkse controlewerkzaamheden.

Deskundige bijstand

Advocaten

Analyse Pensioenschade

Een arbeidsrechtadvocaat kampt met een ontslagzaak. Hij vermoedt dat er pensioenschade is ontstaan door een omzetting van de pensioenregeling van eindloon naar beschikbare premie. Wij hebben de potentiële schade geanalyseerd en de juridische grondslag hiervoor in kaart gebracht. Mede door onze actuariële berekeningen en juridische onderbouwing is er een uitstekende onderhandelingspositie ontstaan en heeft de advocaat een aanzienlijke hogere ontslagvergoeding voor zijn cliënt bedongen.

Deskundige bijstand

Accountants

Fusie & Overname

Samen met één van onze samenwerkende accountants hebben wij een cliënt bijgestaan bij een intensief fusie traject. Bij dit traject hebben wij van NPB Legal het stuk pensioen voor onze rekening genomen. Omdat beide partijen een eigen pensioenregeling hadden, was de wens om de regelingen te harmoniseren. De kunst was om de arbeidsvoorwaarde pensioen zo aan te passen dat beide partijen zich hierin konden vinden. En dat is gelukt. 

Deskundige bijstand

Werkgever

Second Opinion

Een werkgever belt ons met een vraag of hun huidige collectieve pensioenregeling nog aansluit aan de wensen en verwachtingen die zij toentertijd voor ogen hadden. Bij een second opinion is gebleken dat de huidige beschikbare premieregeling is gebaseerd op basis van de toen hoge rente, waardoor er hoge verwachtingen waren bij uitkering op pensioenleeftijd. Met de huidige situatie is het oorspronkelijke ambitieniveau niet meer haalbaar, mede door daling van de rente. Samen met onze netwerkpartner Rooyackers en Partners hebben we in beeld gebracht hoe dit gerepareerd kan worden en een passende nieuwe pensioenregeling afgesloten.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.