Pensioen consultancy accountant

Adviseert u als accountant werkgevers? Dan trekken wij graag samen met u op. Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioengerelateerde vraagstukken.

Deskundige bijstand pensioen voor accountants

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij accountants op pensioengebied. Wij helpen u met het uitbreiden van pensioenkennis binnen

arbeids- en/of ondernemingsrecht, waardoor u uw meerwaarde voor uw cliënt vergroot. 


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Hierdoor kunnen wij:

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

De belangstelling voor het onderwerp pensioen neemt toe. Pensioen is complex en brengt interessante vragen met zich mee. Pensioen en arbeidsrecht zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nederlands Pensioenbureau Legal ondersteunt en is complementair aan uw sectie arbeidsrecht.  Wij beantwoorden complexe pensioenvraagstukken en vertalen deze naar begrijpelijke taal voor uw cliënten. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw cliënt fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.

Actuarieel rekenen

Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Ook in de sectie arbeidsrecht zijn actuariële berekeningen onmisbaar.  Wij kunnen onder andere berekeningen maken bij wijzigingen in de pensioenregeling en ontslag.

Analyse pensioenschade bij ontslag

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit resulteert in een lager pensioen voor de werknemer. Door ontslag kan ook toekomstige pensioenschade ontstaan. Door de pensioenschade te analyseren en de juridische grondslag hiervoor in kaart te brengen, ontstaat voor werknemers een uitstekende onderhandelingspositie. 

BPF-CAO werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming worden vergeleken met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstellingsbeschikking van de desbetreffende cao en/of het bedrijfstakpensioenfonds zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren.


Door een preventief of validatie werkingssfeeronderzoek uit te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds voor uw cliënt in kaart laten brengen.

Deskundige bijstand in de praktijk

Advies accountant bij fusie & overname

Samen met één van onze samenwerkende accountants hebben wij een cliënt bijgestaan bij een intensief fusietraject. Bij dit traject hebben wij het stuk pensioen voor onze rekening genomen. Omdat beide partijen een eigen pensioenregeling hadden, was de wens om de regelingen te harmoniseren. De kunst was om de arbeidsvoorwaarde pensioen zo aan te passen dat beide partijen zich hierin konden vinden. En dat is gelukt. 

BPF Werkingssfeer onderzoek voor accountant

Een accountant stelt vast dat zijn cliënt commercieel heel goed anticipeert op de coronacrisis. In plaats van eten in het restaurant, kan je nu het eten afhalen of laten bezorgen. De accountant heeft geconstateerd dat het bedrijf hierdoor niet onder de werkingssfeer van het BPF Horeca & Catering valt en benadert ons. Omdat het om een tijdelijke wijziging van activiteiten gaat adviseren wij om (nog) niet direct van pensioenfonds te wijzigen. Echter als de werkzaamheden structureel wijzigen dan dient het bedrijf zich wel aan te melden bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds. 

Second opinion pensioen werkgever

Een werkgever merkt dat de huidige beschikbarepremieregeling is gebaseerd op basis van de toen hoge rente, waardoor er hoge verwachtingen waren bij uitkering op pensioenleeftijd. Met de huidige situatie is het oorspronkelijke ambitieniveau niet meer haalbaar. Samen met onze netwerkpartner VMD Koster verzekeringen hebben we in beeld gebracht hoe dit gerepareerd kan worden en een passende nieuwe pensioenregeling afgesloten.

Wilt u advies? Neem contact met ons op