Analyse pensioenschade

Wat is pensioenschade?

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit resulteert in een lager pensioen voor de werknemer.

Verbeter de onderhandelingspositie werknemer

Door de schade te analyseren en de juridische grondslag hiervoor in kaart te brengen, ontstaat voor werknemers een uitstekende onderhandelingspositie. We geven u graag enkele voorbeelden van de opmerkelijke resultaten die advocaten hebben behaald voor hun cliënten.

Pensioenschade bij wijziging pensioenregeling

In onze praktijk blijkt dat werknemers vaak onvoldoende informatie krijgen over de financiële gevolgen van de wijzigingen in de pensioenregeling. Door dit gebrek aan informatie is geen sprake van 'welbewuste' instemming. Zo blijkt uit de jurisprudentie. Hierdoor ontstaat pensioenschade. Het zichtbaar maken van de door de werknemer opgelopen pensioenschade kan de ontslagvergoeding fors verhogen.

Pensioenschade bij ontslag

Pensioen kan bij ontslag voor een forse aanvullende claim zorgen bovenop de transitievergoeding. Wij helpen advocaten en hun cliënten met accurate pensioenberekeningen.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Het analyseren van pensioenschade kan complexe pensioenvragen met zich meebrengen. Als advocaat doet u er goed aan om tijdig deskundige bijstand in te schakelen. 


De transitievergoeding biedt weinig onderhandelingsruimte en staat voor een groot deel vast. De berekening van opgelopen pensioenschade biedt een werknemer de mogelijkheid om een aanvullende claim bij de werkgever neer te leggen. De praktijk leert dat de claim vaak succesvol is!


Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Voor het juiste inzicht van de pensioenschade maken wij voor u een bepaling van de schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in de pensioenregeling.

Waarom Nederlands Pensioenbureau Legal?

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen. Wij kennen alle wijzigingen die in de loop der tijd hebben plaatsgevonden. Met onze kennis zijn wij in staat de effecten hiervan voor uw cliënt snel en efficiënt in kaart te brengen. Hiermee kunt u de situatie beter analyseren wat uw slagingskans vergroot.


null

Jurisprudentie wijzigingen pensioenregelingen

ECLI:NL:GHARN:2011:BP5301 

Wijziging pensioensregeling gedurende looptijd? Finale kwijting in overeenkomst ook t.a.v. pensioenaanspraken en terugvordering tantiemes?

ECLI:NL:GHARL:2014:9604 

Werknemer vordert na het einde van de arbeidsovereenkomst storting door de werkgever aan een pensioenuitvoerder van een bedrag dat nodig is om het pensioentekort aan te vullen dat volgens hem is ontstaan doordat de werkgever de gedane pensioentoezegging eenzijdig heeft gewijzigd. Het gaat niet om geleden schade, maar om reeds ingetreden schade, te weten verminderde pensioenopbouw.

ECLI:NL:HR:2010:BL5262 

Het niet-reageren op toegezonden pensioenbrochure, de overhandigde definitieve tekst van pensioenregeling en jaarlijkse pensioenoverzichten, alsmede het pas later aan de orde stellen van de indexering impliceert geen instemming met voorwaardelijke indexering; bij de uitleg in aanmerking te nemen nadere omstandigheden.

ECLI:NL:GHSHE:2019:3663

Arbeidsrecht. Vernietiging wegens dwaling van nieuwe pensioenregeling, omdat werkgever onjuiste informatie heeft gegeven over gevolgen van overstap. Samenhang met 16/02700 (vrijwaringszaak).

ECLI:NL:HR:2017:2227

Arbeidsrecht. Vernietiging wegens dwaling van nieuwe pensioenregeling, omdat werkgever onjuiste informatie heeft gegeven over gevolgen van overstap. Samenhang met 16/02700 (vrijwaringszaak).

ECLI:NL:HR:2010:BK3570

Arbeidsrecht. Procesrecht. Beëindiging van pensioenregeling ter zake provisie inkomsten behelst in dit geval een wijziging arbeidsovereenkomst waarvoor een nadere overeenkomst tussen werkgever en werknemer vereist is.