Pensioentransitie.

Transitieplan 

Wij helpen uw bedrijf met de pensioentransitie

Pensioenakkoord voor bedrijven

Het pensioenakkoord is voortgekomen uit Wet toekomst pensioenen en houdt in dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Alle pensioenregelingen wijzigen in een premieovereenkomst met een vast premiepercentage. 

Een middelloonregeling (uitkeringsovereenkomst) is niet langer toegestaan.

Wijziging naar de nieuwe pensioenregeling moet zorgvuldig gebeuren. We noemen dit de pensioentransitie. Zowel de pensioenuitvoerder als de werkgever zijn wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen.

Transitieplan

De werkgever is wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen. Of te wel het vormt de verantwoording van de evenwichtige overstap naar de nieuwe regeling.

 

Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers(vertegenwoordiging) bereiken. Het plan wordt meegezonden bij het verzoek tot instemming aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV).

 

Inhoud transitieplan

Het pensioen-transitieplan bevat minimaal de volgende onderwerpen:

  • Pensioencontract: voor welk contract is er gekozen, het nieuwe contract of de verbeterde premieovereenkomst? Voor meer informatie over de verschillen klik hier.

  • Pensioenuitvoerder: hoe om te gaan met bestaande aanspraken en rechten. Wel of niet invaren? En welke overwegingen spelen bij de keuze voor invaren?

  • Effecten: wat zijn de effecten van de (nieuwe) premieregeling per leeftijdsgroep uitgewerkt? Hierbij gaat het om alle pensioensoorten; het ouderdoms-, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. 

  • Evenwichtige overstap: er moet sprake zijn van een evenwichtige overstap. Om dit te bereiken komen er regels voor een adequate pensioencompensatie.  

  • Financieringsplan: er is een financieringsplan voor de compensatie vereist. Uitgangspunt is een kostenneutraliteit voor werkgevers en deelnemers.

Transitieperiode

Aan de hand van mijlpalen wordt bepaald wanneer de verschillende onderdelen van de transitie plaatst moeten vinden. Het overhandigen van het transitieplan aan de pensioenuitvoerder, is een van de mijlpalen. Dat moet vóór                  1 januari 2025 gebeuren. De hoofdlijnennotitie stelt dat het (standaard) voorstel een startpunt voor de werkgever voor de onderhandelingen met de werknemers (vertegenwoordigers) vormt. In plaats van te wachten doet de werkgever er verstandig aan eerder te oriënteren over de pensioenwijziging én het compensatievraagstuk. Een goede voorbereiding kost tijd en zorgt vaak voor betere beslissingen voor de lange termijn. 


Pensioentransitie


Implementatieplan / Communicatieplan / Opdrachtbevestiging

Implementatieplan

De pensioenuitvoerder is verplicht om uiterlijk 1 juli 2025 een implementatieplan op te stellen. Verzekeraars maken een (gestandaardiseerd) voorstel voor de aanpassingen van de pensioenregeling en de compensatieregeling.

 

Communicatieplan

Pensioenuitvoerders worden wettelijk verplicht uiterlijk 1 juli 2025 een communicatieplan op te stellen met het oog op de informatie aan de deelnemers over de consequenties van de wijziging.

 

Opdrachtbevestiging

Werkgevers, werknemers en de pensioenuitvoerders stellen een opdrachtbevestiging op waarin het geheel aan afspraken over de toekomstige en opgebouwde pensioenen (inclusief invaren en compenseren) en de uitvoering wordt omschreven. Dit zorgt ervoor dat iedereen een identiek beeld heeft van de opdracht.


Pensioentransitie vraagt om maatwerk

Deelnemers die financiële nadelen ondervinden van het invaren naar een premie-overeenkomst worden hiervoor adequaat gecompenseerd. Dit vereist maatwerk op het niveau van de pensioenregeling of van de pensioenuitvoerder.


Maatwerk is vaak voordeliger en beter. Het bereiken van overeenstemming met de werknemers (en ondernemingsraad) kan alleen na een informatietraject, dat voor iedereen te begrijpen is. Dat kost tijd, maar voor de lange termijn scheelt dat een hoop gedoe. 


Wij kunnen u daarbij helpen. 

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag