Geen payroll pensioen
geregeld?

Moet u een adequate pensioenregeling voor uw

payroll medewerkers regelen? Wij vertellen u alles over de

gevolgen en uw mogelijkheden.

Oplossingen
Consequenties

Wat is er veranderd met het pensioen voor payroll?

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans in het leven geroepen om payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. De wet brengt sinds 1 januari 2020 veranderingen met zich mee voor de payroll dienstverlening. Een van deze veranderingen is de invoering van het nieuwe payrollpensioen. De pensioenwijziging is sinds 1 januari 2021 van toepassing.


Sindsdien kunnen payrollwerknemers niet meer bij de StiPP terecht! Iedere payrollorganisatie dient haar payrollwerknemers onder te brengen in een andere pensioenregeling. Deze pensioenregeling moet voldoen aan de onderstaande wettelijke voorwaarden:


👉 De pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen en in een nabestaandenpensioen;

👉 Er wordt geen drempelperiode of wachttijd gehanteerd; 

👉 De hoogte van de werkgeverspremie is gelijk zijn aan de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland, te weten 14,5% (2021) van de pensioengrondslag.

Wie houdt er toezicht?

Verplichting inlener door het nieuwe payrollpensioen

De Waadi (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs) bevat een expliciete verplichting voor inleners van payroll werknemers. Deze verplichting stelt dat wanneer een inlener gebruik maakt van payrollwerknemers voor een bepaalde positie, de inlener verplicht is de payrollwerkgever concreet en correct te informeren over de arbeidsvoorwaarden en pensioenregeling die gelden voor het eigen personeel (in gelijke of gelijkwaardige functies).


Toezicht op de payrollwerkgever

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de aangewezen toezichthouder op de Waadi en op de vraag of er door de payrollwerkgever een adequate pensioenregeling is afgesloten  voor de payrollwerknemers. Dit wordt uitgevoerd door middel van een controle. De payrollwerkgever dient de controle mogelijk te maken door de benodigde stukken te overleggen. 

Wat zijn de consequenties?

Verplichte premieafdracht / afsluiten adequate pensioenregeling

Wanneer na de controle op de naleving van de Waadi blijkt dat de payrollwerkgever geen adequate pensioenregeling heeft getroffen voor de payrollwerknemers, kan de payrollkracht of vakbond een civiele procedure starten om af te dwingen dat de payrollwerkgever alsnog de pensioenpremie voldoet of voorziet in een adequate pensioenregeling.


Een werkgever, die bij vaststelling van de pensioenovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst niet kan voldoen aan de minimale voorgeschreven werkgeversbijdrage, moet een fiscaal maximale pensioenregeling voor zijn werknemers treffen. Een werkgever die onderzocht wordt door de Inspectie SZW moet ook stukken overleggen die aantonen dat hij een regeling heeft getroffen die zo fiscaal maximaal mogelijk is. Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen kan op deze stukken toetsen.

Nog geen payroll pensioen geregeld? Wij bieden u twee oplossingen

De 'alles-in-één' oplossing

> Ingangsdatum pensioenregeling

1 januari 2021


> Vanaf 1 deelnemer


> Werkgevers (norm-) premie

14,5% collectieve pensioengrondslag [1]


>Verplichte onderdelen

Ouderdomspensioen (OP)
Nabestaandenpensioen (NP)
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI)


> Vrijwillige onderdelen 

Vrijwillig bijsparen pensioen

ANW-hiaat


> Jaarlijkse wijzigingskosten pensioenuitvoerder i.v.m. herijking [2]

€ 250 per contract


> Eenmalige implementatiekosten pensioenuitvoerder 

€ 500 per contract


> Eenmalig advies en bemiddeling pensioenadviseur 

€ 995


> Jaarlijkse beheerskosten pensioenadviseur

€ 500 per pensioencontract (maximaal)


[1]  Premie inclusief: OP + PP + PVI + Admin. Kosten

[2] Jaarlijkse herijking op nieuwe wettelijke normpremie 

De 'oplossing-op-maat'

Alles is mogelijk binnen de vereisten van de wetgeving.

 

> Eenmalige advies en bemiddeling pensioenadviseur
€ 995 + aanvullende advies a € 99 per uur

Payroll pensioenoplossing

Welke oplossingen zijn er voor u als werkgever voor het pensioen van uw payrollmedewerkers?

Payroll vanaf 2021

Wat zijn per 2021 voor payrollwerkgevers de veranderingen geweest en wat betekent dit voor u?

Payroll en WAB uitgelegd

Wanneer is er precies sprake van een 'Payrollovereenkomst' en wat betekent dit voor u als werkgever?

Neem contact op bij vragen