Sprake van beroepsfout als actuariële berekening ontbreekt?

Sprake van beroepsfout als actuariële berekening ontbreekt?

Actuariële berekeningen worden niet veel gebruikt bij individuele ontslagzaken. Zowel vanuit werknemersperspectief als vanuit werkgeversperspectief kan dat nadelig zijn. In de rechtspraak is steeds meer aandacht voor de pensioenovereenkomst bij individuele ontslagzaken. Voor de werknemer heeft dit een gunstige uitkomst.

Comfortzone arbeidsrechtsadvocaat

De meeste advocaten ervaren pensioen als complex. Dit is zonde want de meeste pensioenkwesties zijn “gewoon” arbeidsrechtelijk van aard. Ze vallen dan ook binnen de comfortzone van de arbeidsrechtsadvocaat. De financiële belangen voor werknemers en werkgevers bij pensioen zijn groot. Als de advocaat de belangen onderschat of onvoldoende aandacht aan besteedt, zijn de risico’s voor de advocaat eveneens groot. De huidige crisis heeft ongetwijfeld een ontslaggolf tot gevolg. Dit is een goede aanleiding om dit onderwerp onder de aandacht te brengen.

Het is “gewoon” arbeidsrecht

Tussen werkgever en werknemer wordt een pensioenovereenkomst gesloten. Hierin wordt beschreven welke afspraken tussen de partijen zijn gemaakt. De voorwaarden waaraan de overeenkomst moet voldoen worden toegelicht in hoofdstuk II Pensioenwet (PW). Een van de belangrijke voorwaarden is neergelegd in art 19 PW. Hierin staat het equivalent van art 7:613 BW. Een éénzijdige wijziging van de pensioenovereenkomst kan slechts worden toegepast als de belangen van de werknemer in redelijkheid moeten wijken voor de belangen van de werkgever. In de rechtspraak wordt dit belang niet snel aanwezig geacht.

Wijzigingen tijdens dienstverband gevaarlijk voor werkgever

Dit betekent dat een werkgever afhankelijk is van de welbewuste instemming van de werknemer wanneer deze tijdens het dienstverband de pensioenovereenkomst met de werknemer wenst aan te passen (ECLI:NL:HR:2010:BK3570). Wanneer deze instemming ontbreekt, loopt de werkgever het risico dat de werknemer alsnog nakoming van de oude pensioenregeling vordert (ECLI:NL:GHSHE:2019:3663). Ook is in dit arrest bepaald dat bij pensioenvorderingen niet snel sprake kan zijn van verjaring. De grootte van de pensioenuitkering staat namelijk pas op de pensioendatum vast. Ook wanneer de werknemer niet protesteert na een voorlichting door een pensioenadviseur kan niet als indicatie voor welbewuste instemming gelden (ECLI:NL:GHDHA:2020:888). De praktijk leert om deze reden dat er meestal geen sprake is van een “welbewuste” instemming.

Wat is het belang voor u als advocaat

Bij de belangenbehartiging voor werknemers is het onontbeerlijk om een analyse te maken van door wijzigingen veroorzaakte pensioenschade. Voor een werkgever-cliënt is het van belang vooraf te weten of er risico’s uit de pensioenregeling voortvloeien en samen te onderzoeken of deze geëlimineerd kunnen worden. Dit kunt u bereiken door een analyse te laten uitvoeren van de mogelijke pensioenschade. Wij kunnen u hierin bijstaan om de schade voor uw cliënt te beperken.

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.