Wet toekomst pensioenen: de stand van zaken begin 2023

Wet toekomst pensioenen: de stand van zaken begin 2023

Eind 2022 behandelde de Twee de Kamer de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Dit heeft tot enkele wijzigingen in het wetsvoorstel geleid.

Wat is er gewijzigd in de nieuwe pensioenwet ten opzichte van het eerste voorstel?

Nieuwe data

 • De beoogde ingangsdatum van de Wtp is verschoven naar 1 juli 2023.
 • Het fiscale kader wordt na de start van de Wtp met terugwerkende kracht aangepast per 1 januari 2023. Dat betekent dat de verruimde premie-inleg in de 3e pijler voor heel 2023 kan worden gebruikt.
 • De tijdslijnen voor de transitie zijn uit het wetsvoorstel gehaald en in het Besluit Uitvoering Pensioenwet opgenomen.

Nabestaandenpensioen

 • De duur van de uitloopdekking van het nabestaandenpensioen is aangepast. Dit was in alle gevallen drie maanden. Nu kan in de regeling een uitloopperiode van drie of zes maanden worden afgesproken.
 • Nieuw is dat er ook een uitloopdekking komt voor deelnemers die in de Ziektewet zijn beland op het moment dat ze uit dienst treden. Of als ze tijdens de WW-periode in de Ziektewet belanden.
 • De dekking tijdens de uitloopperiode is verruimd. Ook het wezenpensioen is nu gedekt tijdens de uitloopperiode.
 • Een deelnemer heeft het recht om de dekking minimaal vijftien jaar voort te zetten, uiterlijk tot de AOW-datum.
 • Een deelnemer hoeft niet langer jaarlijks te kiezen om de dekking voort te zetten. Die loopt nu standaard door totdat de deelnemer aangeeft de dekking te willen stoppen.

Premie-uitkeringsovereenkomst

 • Premie-uitkeringsregelingen mogen ook beleggingsvrijheid aanbieden. Keuze van een deelnemer voor een bepaalde lifecycle wordt daarmee ook in dit contract mogelijk.
 • Naast verzekeraars mogen PPI's dit type regeling nu ook uitvoeren. Als een deelnemer bij een PPI kiest voor de aankoop van een vaste uitkering in de vijftien jaar voor AOW-datum, volgt een (gedeeltelijke) waardeoverdracht naar een verzekeraar. Om daar een vaste uitkering in te kopen. Een PPI mag namelijk niet zelf een vaste uitkering aanbieden.

Nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen

 • Het nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen vast of variabel zijn. In het pensioenreglement moet zijn vastgelegd of de uitkeringen van deze twee pensioensoorten meebewegen met de beleggingen of niet.

Communicatie en informatie

Informatie tijdens de transitie

 • Voor en na de transitie moet een pensioenuitvoerder een overzicht verstrekken met de wijzigingen in de pensioenregeling en de oude en nieuwe pensioenbedragen.
 • Bij de transitie-effecten wordt, naast netto- of bruto-profijt, ook het verschil in te verwachten pensioen getoond in drie scenario‚Äôs.

Informatie delen

 • Een (oud-)deelnemer krijgt de mogelijkheid om op mijnpensioenoverzicht.nl toestemming te geven om pensioengegevens te delen met de huidige pensioenuitvoerder. Met betere keuzebegeleiding als doel.

Informatie op het pensioenoverzicht

 • Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) blijft behouden. In het jaarlijkse UPO moet informatie staan over de totaal ingelegde premie en het totaal behaalde rendement.

Behandeling door de Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd, gaat de Wtp naar de Eerste Kamer. Als de Eerste Kamer de wet heeft aangenomen, volgt publicatie in het Staatsblad. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal zijn.

Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 15 maart 2023 wordt op op 30 mei 2023 een nieuwe Eerste Kamer gekozen. Is de behandeling niet afgerond voor deze verkiezingen? Dan kan dit ervoor zorgen dat het weer langer gaat duren.


De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.