Invaren

Hoofdlijnennotitie hoofdstuk 5 pagina 22/23

Bij invaren in het nieuwe contract of in een verbeterde premieregeling moet primair worden vastgesteld wat de waarde is van de reeds aanwezige pensioenaanspraken en rechten (hierna: pensioenen). Die waarde wordt voor iedere deelnemer overgebracht naar het nieuwe contract. Ook van de ingegane pensioenuitkeringen wordt de waarde vastgesteld en gebruikt voor financiering van uitkeringen in het nieuwe contract. Het gehele vermogen van het pensioenfonds, inclusief de (positieve of negatieve) buffers gaat mee met deze omzetting. Daarbij kan er voor gekozen worden een deel van het vermogen aan te wenden om de solidariteitsreserve in het nieuwe contract te vullen.

Wet toekomst pensioenen

Invaren:

De consultatieversie faciliteert en bevordert het invaren naar een nieuwe premieregeling. Invaren is niet wettelijk verplicht, maar is wel het uitgangpunt. Alleen als het invaren tot een onevenredig nadeel voor belanghebbenden leidt kunnen werkgevers/sociale partners hiervan afzien. Voor het invaren wordt uitgegaan van de standaardmethode of de value based ALM-methode. Invaren wordt gezien als een interne collectieve waardeoverdracht.

Onderdeel van het standaard invaarpad is een hoorrecht voor de deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. De werkgevers/sociale partners moeten betrokkenen inzicht bieden in de beweegredenen voor het besluit tot invaren en van de gevolgen daarvan.

 
Reactie plaatsen